วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551

นิสิคใช้คอมพิวทำอะไรบ้าง

1.ทำงาน

2.โหลดเพลง

3.โหลดหนัง

4.คุยกับเพื่อนใน m

ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างอย่างไร

สารสนเทศคือการรวมขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้มาซึ่งสารสนเทศ มีดังนี้ 1.การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยออกแบบสอบถามสำหรับการสำรวจข้อมูลต่างๆและเก็บรวบรวมข้อมูล 2.การตรวจสอบข้อมูล เพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพราะข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ทำให้สารสนเทศมีข้อมูลที่ไม่น่าเบื่อถือด้วย 3.การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล ข้อมูลที่ได้มาจำเป็นต้องแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นเรื่องไว้ในแฟ้มข้อมมูล เพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสะดวกรวดเร็วขึ้น 4.การจัดเรียงข้อมูล ข้อมูลที่เก็นเป็นแฟ้มควรมีการจัดเรียงลำดับข้อมูลเพื่อสะดวกต่อกาารค้นหาหรืออ้างอิง 5.การคำนวณ ข้อมูลที่จัดเก็บอาจมีความจำเป็นในการคำนวณตัวเลขที่ได้มา เช่น หาค่าเฉลี่ย หาผลรวม 6.การทำรายงาน การสรุปทำรายงานให้ตรงกับความต้องการของการใช้งาน จะทำให้การใช้สารสนเทศมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 7.การจัดเก็บ การจัดเก็บสมัยใหม่มักจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึก 8.การทำสำเนา ถ้ามีความจำเป็นต้องการใช้ข้อมูล สามารถคัดลอกหรือทำสำเนาใหม่ 9.การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูล การแจกจ่ายข้อมูลให้ผู้อื่นใช้ เป็นการสื่อสารข้อมูลซึ่งในปัจจุบัน สามารถทำได้รวดเร็ว

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่น ภาพ เสียง วีดีโอ ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริงหรือความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราสนใจ สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่มีความหมายซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังนั้นสารสนเทศจึงหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยในรูปแบบที่ใช้งานได้และจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการ

ทีมา:http://board.dserver.org/k/kitty2001/00000023.html

คอมพิวเตอร์แบบฝังคืออะไร


คอมพิวเตอร์แบบฝัง (embedded computer ) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ฝังในอุปกรณ์ต่าง ๆ นิยมนำมาใช้ทำงาน เฉพาะด้าน พิจารณาจากภายนอกจะไม่เห็นว่าเป็นคอมพิวเตอร์แต่จะ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานบางอย่างของอุปกรณ์นั้นๆ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ เช่น เครื่องเล่นเกม ระบบเติมน้ำมันอัตโนมัติ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น


VLsI คืออะไร

VLSI ย่อมาจาก Very Large-scale Integration (Chip)
(แปลว่า วงจรรวมความจุสูงมาก) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไป กว่านั้น เรียกว่า ULSI ( ultra large scale integraton หรือวงจรรวมความจุสูงยิ่ง)

ทีมา: http://guru.sanook.com/dictionary/dict_comp/VLSI

คอมพิวเตอร์มีกีประเภท


ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้ความแตกต่างจากขนาดของเครื่อง ความเร็วในการประมวลผล รวมทั้งราคาเป็นหลัก คือ
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)
เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง แต่จะมีราคาแพงที่สุด รวมทั้งต้องอยู่ทีห้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิ และปราศจากฝุ่นละออง ทำให้ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น จึงสามารถจัดหาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาใช้งานได้ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้จำนวนหลาย ๆ คน นำมาใช้ในการคำนวณที่ซับซ้อน เช่นการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ การบิน อุตสาหกรรมน้ำมันเป็นต้น รวมทั้งพบมากในวงการวิจัยในห้องปฎิบัติการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ 1960 ที่องค์กรของสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการออกแบบให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ความเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซูเปอร์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการใช้หลักทีเรียกว่า มัลติโปรเซสซิ่ง (Multiprocessing) อันเป็นใช้หน่วยประมวลผลจำนวนหลายตัว เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานหลายงานพร้อมกัน โดยที่งานเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน งานที่ไม่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะเป็นงานที่มีขนาดใหญ่ที่ถูกแบ่งย่อยไปในประมวลผลแต่ละตัวก็ทำงานได้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลกลางทั้งหมด 4 ตัว แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความพัฒนามากจึงทำให้มีหน่วยประมวลผลนับร้อยตัวทำงานพร้อม ๆ กัน
ความเร็วของซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะมีการวัดหน่วยเป็น นาโนวินาที (nanosecond) หรือเศษหนึ่งพันล้านวินาที และ จิกะฟลอป (gigaflop) หรือการคำนวณหนึ่งพันล้านครั้งในหนึ่งวินาทีซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณได้ถึง 128 จิกะฟลอป และใช้เครื่องที่มี สายส่งข้อมูล (data bus) กว้าง 32 หรือ 64 บิต
จากคุณสมบัติของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ควรนำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการคำนวณมากๆ เช่น งานด้านกราฟฟิก หรือการคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
เมนเฟรม (Mainframe)
เครื่องเมนเฟรมเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วๆไป จัดเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพรองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งในช่วงปลาย ค.ศ 1950 บริษัท IBM จัดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเกิดจากการมีส่วนแบ่งตลาดในการขายเครื่องระดับเมนเฟรมถึง 2 ใน 3 ของผู้ใช้เครื่องเมนเฟรอทั้งหมด เครื่องเมนเฟรมจะเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ต้องอยู่ในห้องที่ได้รับการอุณหภูมิ และปราศจากฝุ่นละอองเช่นเดียวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์
เครื่องเมนเฟรมนิยมมาใช้ในงานที่มีการรับและแสดงผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ เครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะได้การพัฒนาให้มีหน่วยประมวลผลหลายหน่วยทำงานพร้อม ๆ กันเช่นเดียวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่มีจำนวณประมวลผลน้อยกว่า หน่วยเมนเฟรมจัดอยู่ในความเร็วของหน่วย เมกะฟรอป (megaflop) หรือการคำนวณหนึ่งล้านครั้งในหนึ่งวินาที
ระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องเมนเฟรม ส่วนมากจะมีหน่วยคอมพิวเตอร์ย่อยๆ ประกอบอยู่ด้วย เพื่อช่วยในการทำงานบางประเภทให้กับเครื่องหลัก สามารถแยกตามหน้าที่ได้ดังนี้
Host processor เป็นเครื่องหลักทำหน้าที่ควบคุมหน่วยประมวลผล อุปกรณ์รอบข้าง และการคำนวณต่างๆ
Font-end processor มีหน้าที่ควบคุมติดต่อระหว่างหน้าจอของผู้ใช้งานที่เรียกว่า จอเทอร์มินัลระยะไกล (remote terminal) กับระบบคอมพิวเตอร์หลัก
Bank-end processor มีหน้าทีจัดการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
โปรเซสเซอร์ส่วนต่าง ๆ บนเมนเฟรม
ระบบคอมพิวเตอร์ของเตรื่องเมนเฟรม มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับผู้ใช้ได้หลายร้อยคนพร้อม ๆ กัน ซึ่งผู้ใช้เหล่านั้นอาจจะนั่งทำงานอยู่ใกล้เครื่องเมนเฟรม หรืออาจจะอยู่ที่อื่นซึ่งไหลออกไปก็ได้ เครื่องเมนเฟรมจะเก็บโปรแกรมของผู้ใช้เหล่านั้นไว้ในหน่วยความจำหลัก และมีการสับเปลี่ยนหรือสวิทซ์การทำงานระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้ใช้จะไม่รู้สึกเลยว่ามีการสับเปลี่ยนการทำงานไปทำงานของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์มาก หลักการที่เครื่องเมนเฟรมสามารถทำงานหลายโปรแกรมพร้อม ๆ กันนั้น เรียกว่า มัลติโปรแกรมมิง (multiprogramming)
มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)
เริ่มพัฒนาขึ้นใน ค.ศ 1960 ต่อมาจากบริษัท Digital Equipment Corporation หรือ DEC ได้ประกาศตัวมินิคอมพิวเตอร์ DEC POP-8 (Programmed Data Processor) ในปี ค.ศ 1965 ซึ่งได้รับความนิยมจากบริษัทหรือองค์กรที่มีขนาดกลาง เพราะมีราคาถูกกว่าเมนเฟรมมาก เครื่องมินิคอมพิวเตอร์จะใช้หลักการของมัลติโปรแกรมมิงเช่นเดียวกับเมนเฟรม โดยจะสามารถรองรับผู้ใช้ได้ประมาณ 200 คนพร้อม ๆ กัน แต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างเครื่องเมนเฟรมและเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ ก็คือความเร็วในการทำงาน เนื่องจาก เครื่องมินิคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ช้ากว่าการควบคุมผู้ใช้งานต่าง ๆ การะทำได้ในจำนวนที่น้อยกว่า รวมทั้สื่อที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ มีความจุไม่สูงเท่าเมนเฟรม ดังนั้นเครื่องมินิคอมพิวเตอร์จึงจัดได้ว่ามินิคอมพิวเตอร์เป็นขนาดกลาง
เวิร์คสเตชัน (Workstation) และไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)
ในการทำงานบนเครื่องเมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะสามารถควบคุมการรับข้อมูลและดูการแสดงผลบนจอภาพได้เท่านั้น ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์รอบข้างอื่น ๆ ได้ แต่การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ชนิดที่มีผู้ใช้คนเดียวนั้น จะทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์รอบข้างต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล ตลอดจนหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้เอง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปแย่งเวลาการเรียกใช้ข้อมูลกับผู้ใช้อื่น
คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้คนเดียว สามารถแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ
เวิร์คสเตชั่น ถูกออกแบบมาให้เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ที่มีความสามารถในการคำนวนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรืองานอื่นๆ ที่เน้นการแสดงผลด้านกราฟฟิกต่าง ๆ เช่น การนำมาช่วยออกแบบภาพกราฟฟิกในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อออกแบบชิ้นส่วนใหม่ ๆ เป็นต้น ซึ่งจากการที่ต้องทำงานกราฟฟิกที่มีความละเอียดสูง ทำให้เวิร์คสเตชั่นใช้หน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมาก รวมทั้งมีหน่วยเก็บข้อมูลสำรองจำนวนมากด้วย มีผู้ใช้บางกลุ่มเรียกเครื่องระดับเวิร์คสเตชั่นนี้ว่า ซูเปอร์ไมโคร (supermicro) เพราะออกแบบมาให้ใช้งานแบบตั้งโต๊ะ แต่ชิปที่ใช้ทำงานนั้นแตกต่างกันมาก เนื่องจาก เวิร์คสเตชั่นส่วนมากใช้ชิปประเภท RISC (reduce instruction set computer) ซึ่งเป็นชิปที่ลดจำนวนคำสั่งที่สามารถใช้สั่งงานให้เหลือเฉพาะที่จำเป็น เพื่อให้สามารถทำงานได้ด้วยความเร็วสูง
ไมโครคอมพิวเตอร์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1975 และได้รับความนิยมอย่างเมื่อ IBM ได้สร้างเครื่อง IBM PC ออกมา ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจะมี 2 ชนิดคือ Apple Macintosh และ IBM PC
ในปัจจุบัน ความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างเครื่องเวิร์คสเตชั่นและเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เริ่มลดน้อยลงเรื่อย ๆ เพราะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระดับสูงในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพของเครื่องและความเร็วในการแสดงผลที่ดีกว่าเครื่องเวิร์คสเตชั่นจำนวนมาก

(ก) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (ข) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (ค) มินิคอมพิวเตอร์ (ง) ไมโครคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ ยังมีคอมพิวเตอร์ แบบผู้ใช้คนเดียวที่ได้รับการออกแบบให้สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุค (Notebool computer) คอมพิวเตอร์ปาล์มทอป (Palmtop computer) และ PDA (Personal Digital Assistant) ซึ่งคอมพิวเตอร์เหล่านี้ จัดได้ว่าเป็นเครืองไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งขนากเล็ก น้ำหนักเบา และมีรูปลักษณ์ที่เหมาะกับการพกพา
(ก) โน้ตบุค (ข) พีดีเอ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network computers)
เป็นคอมพิวเตอร์แบบใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากไมโครคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต คอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือที่นิยมเรียกว่า NC จะถูกออกแบบให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่ำ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อย ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานปริมาณมาก ๆ ในองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
คอมพิวเตอร์เครือข่ายจะไม่มีหน่วยเก็บข้อมูลสำรองอยู่ในตัว การจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมตะอยู่เครื่องศูนย์กลาง (Server) ซึ่งมีข้อดีคือการเปลี่ยนรุ่น (upgrade) ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ง่าย สามารถทำงานจากเครื่องคอมพิวตอร์เครือข่ายเครื่องใดก็ได้ รวมทั้งง่ายต่อการดูแลรักษา (mailtenance) ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embeddded computer)
เป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูกฝังไปในอุปกรณ์ ทำให้มองไม่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ นิยมใช้ในการทำงานเฉพาะด้านโดยควบคุมการทำงานบางอย่าง เช่น เตาอบไมโครเวฟ ระบบการเติมน้ำมัน นาฬิกาข้อมือ อุปกรณ์เล่นเกม เป็นต้น

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551ก.ไอซีที"เร่งคลอดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนไอซีทีไทยกระทรวงไอซีที เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 เร่งจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรการขับเคลื่อนไอซีทีของประเทศไทยในแต่ละยุทธศาสตร์ หลังการยกร่างวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์เสร็จ หวังเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย นายวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะคณะทำงานการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2556 จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยในแต่ละยุทธศาสตร์ตามโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552 – 2556 ระหว่างวันที่ 17 – 24 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ภายหลังจากคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทฯ ได้ยกร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมาจากการวิจัยเชิงลึกถึงสถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาไอซีทีในอนาคต การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของการพัฒนาไอซีทีในประเทศไทยกับผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มย่อย รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากภาคเอกชน การยกร่างมาตรการ แผนงาน และโครงการเร่งด่วนที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์แต่ละกลุ่ม จะมาจากการรับฟังและสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงไอซีที ผู้แทนสมาคมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอซีที หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถาบันการศึกษา และคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับ 6 ยุทธศาสตร์อันเป็นมาตรการในการขับเคลื่อนไอซีทีของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการพัฒนากำลังคนด้านไอซีทีและบุคลากรในทุกวิชาชีพที่มีความสามารถในการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการสร้างธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ หรือ e-Governance ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอซีที (ICT Industry Competitiveness) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นการใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทีมา :http://www.manager.co.th/cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9510000073558

ข่าว ITปลาดิบโชว์หุ่นยนต์เท้าไฟตัวใหม่ผู้ผลิตของเล่นสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Sega และ Hasbro ร่วมกันเปิดตัวหุ่นยนต์นักเต้นสองล้อรุ่นใหม่ที่สามารถเป็นลำโพงเสียงสเตอริโอในตัว รับรองว่าคู่เต้นรายนี้ไม่มีการเต้นพลาดไปเหยียบเล็บขบบนหัวแม่เท้าใครแน่ๆ หุ่นยนต์เท้าไฟนี้สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรว์ มีชื่อเรียกว่า A.M.P หรือ Ampbot ย่อมาจากชื่อเต็ม Automated Music Personality ความสูง 73 ซม.หรือประมาณ 2.4 ฟุต ผู้ใช้ Ampbot สามารถเสียบเครื่องเล่นเพลง MP3 หรือ iPod ไว้ที่หลังหุ่นได้โดยตรง เมื่อเปิดฟังก์ชันเต้น Ampbot จะเต้นรำพร้อมผงกศรีษะซึ่งมีไฟ LED สีแดงติดไว้ และจะปล่อยแสงกระพริบเรียกบรรยากาศคึกคักตามจังหวะเพลง ส่วนควบคุมลำโพงในตัวถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนแขนของหุ่น สามารถหมุนปิดและเปิดเพื่อปรับระดับหรือตั้งค่าพิเศษเสียง รวมถึงสามารถสแครชแผ่นแบบ DJ มืออาชีพได้ "Ampbot เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบหุ่นยนต์หัวใจเด็ก ซึ่งใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งจะใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์" โอซามุ ทาเคอุชิ ผู้บริหาร Sega Toys กล่าวระหว่างการเปิดตัวหุ่นในงานแสดงของเล่นซึ่งจัดขึ้นในกรุงโตเกียวหรือ Tokyo Toy Show Ampbot นั้นออกมาตามหลัง "Miuro" ของค่าย ZMP และ "Rolly" ของค่าย Sony ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องเล่นเพลงทรงรีที่สามารถกลิ้งไปมาขณะเปิดเพลงได้ แม้จะมีแนวคิดคล้ายกันแต่ทาเคอุชิระบุว่า Ampbot มีข้อแตกต่างคือความสามารถในการโต้ตอบกับเจ้าของที่ชัดเจนกว่า Sega และ Hasbro มีแผนวางจำหน่าย Ampbot ในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนี้ และพร้อมขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆภายใน 18 เดือน ขอบคุณภาพข่าวจากรอยเตอร์สและเอเอฟพี